Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าว กสม.
ข่าว View : 100
นางฉัตรสุดา จันทร์ดียิ่ง กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เข้าร่วมเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการส่งเสริมความรู้สิทธิมนุษยชนสำหรับนิสิต นักศึกษา เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน โต้วาทีสิทธิมนุษยชนระดับเยาวชนในประชาคมอาเซียน ประจำปี 2561 เป็นวันที่สอง
          เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2561 นางฉัตรสุดา จันทร์ดียิ่ง กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เข้าร่วมเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการส่งเสริมความรู้สิทธิมนุษยชนสำหรับนิสิต นักศึกษา เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน โต้วาทีสิทธิมนุษยชนระดับเยาวชนในประชาคมอาเซียน ประจำปี 2561 เป็นวันที่สอง ณ โรงแรมรามา การ์เดน กรุงเทพฯโดยกิจกรรมในช่วงเช้าของผู้เข้าแข่งขันและเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เป็นการรับฟังการบรรยายเรื่อง หลักการและเทคนิคการโต้วาทีสิทธิมนุษยชนอาเซียน และเกณฑ์การคัดเลือกตัวแทนประเทศไทย จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยนาถ ฟักทองพรรณ อาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มโต้วาที จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ Mr.James R.Haft อาจารย์สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต่อด้วย การรับฟังการบรรยายเรื่อง สถานการณ์สิทธิมนุษยชนในอาเซียน จาก ดร.เอกพันธุ์ ปิณฑวณิช ผู้อำนวยการสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล และในช่วงบ่าย เป็นการแบ่งกลุ่มเพื่อฝึกซ้อมโต้วาทีสิทธิมนุษยชน

© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
1686676
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
108
คน