Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าว กสม.
ข่าว View : 8
มติการประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ด้านบริหาร ครั้งที่ 42/2563
          วันที่ 29 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ได้มีการประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร ครั้งที่ 42/2563 ณ ห้องประชุม 704 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยมีมติการประชุมที่สำคัญดังนี้
          1. กสม. มีมติรับทราบข้อมูลการลงพื้นที่สังเกตการณ์การชุมนุมทางการเมืองของสำนักงาน กสม. ระหว่างวันที่ 21 – 27 ธันวาคม 2563 และรายงานข้อมูลผู้ถูกดำเนินคดีจากกรณีการชุมนุมทางการเมือง
          2. กสม.เห็นชอบเพิ่มอำนาจในการไกล่เกลี่ยของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไว้ในการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) ก่อนดำเนินกระบวนการรับฟังความคิดเห็นต่อไป
          3. กสม. พิจารณาและรับทราบรายงานผลการพิจารณาประเมินสถานะของ กสม. ไทย ในกรอบเครือข่ายพันธมิตรระดับโลกว่าด้วยสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (Global Alliance of National Human Rights Institutions: GANHRI) ซึ่ง คณะอนุกรรมการประเมินสถานะ (Sub-Committee on Accreditation: SCA) ได้ตัดสินใจให้เลื่อนการพิจารณาประเมินสถานะของ กสม. ออกไปเป็นเวลา 18 เดือน หรือ 3 รอบการประชุม SCA
          4. รับทราบผลการเข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเสมือนจริงขององค์การสหประชาชาติปี 2020 เรื่อง ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (2020 United Nations Virtual Forum on Business and Human Rights) ซึ่งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 18 พฤศจิกายน 2563 ผ่านระบบออนไลน์เสมือนจริง
          5. รับทราบความเคลื่อนไหวของกฎหมายที่อาจมีผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ซึ่งมีจำนวน 9 ฉบับ


© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
3031081
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
98
คน