Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าว กสม.
ข่าว View : 51
นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในฐานะประธานคณะทำงานด้านส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนจัดการประชุมคณะทำงานครั้งที่ ๓/๒๕๖๑
          วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในฐานะประธานคณะทำงานด้านส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนจัดการประชุมคณะทำงานครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิมนุษยชนศึกในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ดร.เฉลิมชัย พันธ์เลิศ ผู้อำนวยการสถาบันสังคมศึกษา สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และ นางสุคนธ์ สินธพานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดทำหลักสูตรการศึกษา ณ ห้องประชุม ๖๐๓ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อหาแนวทางการสร้างเสริมสิทธิมนุษยชนศึกษา ให้เกิดวัฒนธรรมสิทธิมนุษยชนศึกษาขึ้นภายในโรงเรียน ทั้งนี้ที่ประชุมได้ร่วมกันวิเคราะห์ผลการดำเนินการที่ผ่านมาในเรื่องการจัดทำหลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษา ตลอดจน เนื้อหาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน และเล็งเห็นว่าครูผู้สอนเป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญในกระบวนการดังกล่าว จึงสรุปแนวทางดำเนินการ ได้แก่ ๑. แนวทางระยะสั้น ต้องเร่งดำเนินการจัดทำคู่มือกิจกรรมการสอนสิทธิมนุษยชนให้แก่คุณครูในสถาบันการศึกษา โดยทำข้อตกลงความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการในการจัดทำคู่มือและการฝึกอบรมครูต่อไป ๒. แนวทางระยะยาว ได้แก่ การเตรียมจัดทำหลักสูตรอบรมด้านสิทธิมนุษยชนสำหรับครูและผลักดันหลักสูตรเข้าสู่โครงการพัฒนาครูแบบครบวงจรซึ่งกระทรวงศึกษาธิการดำเนินการอยู่แล้ว และการผลักดันหลักสูตรการเรียนการสอนสิทธิมนุษยชนในคณะครุศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งเป็นต้นทางของการผลิตครูเพื่อให้มีแนวคิดสิทธิมนุษยชนศึกษา ตลอดจนแนวทางความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยที่มีภารกิจในการจัดการบริการวิชาการเพื่ออบรมสิทธิมนุษยชนศึกษา

© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
1643249
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
119
คน