Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าว กสม.
ข่าว View : 15
มติการประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ด้านบริหาร ครั้งที่ 9/2564
          วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ได้มีการประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร ครั้งที่ 9/2564 ณ ห้องประชุม 704 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยมีมติการประชุมที่สำคัญดังนี้
          1. รับทราบรายงานผลการติดตามสถานการณ์ กรณีการชุมนุมทางการเมืองระหว่างวันที่ 15 – 21 กุมภาพันธ์ 2564
          2. พิจารณาแผนการดำเนินการจัดทำรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2564
          3. พิจารณาความเห็นต่อรายงานสรุปสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทยในช่วงปี 2563 โดยองค์กรฮิวแมนไรทส์ วอทช์ (Human Rights Watch)
          4. พิจารณาร่างระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการติดตามผลการดำเนินการด้านสิทธิมนุษยชน พ.ศ. ....
          5. พิจารณาร่างระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....


© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
3221674
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
2461
คน