Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงิน
ข่าว View : 62
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 (ไตรมาสที่ 3)
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 (ไตรมาสที่ 3)

© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
1541540
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
1071
คน