Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสำนักงาน กสม.
ข่าว View : 98
defaultImage
ประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุายชนแห่งชาติ เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลเกียรติยศ "ผู้อุทิศตนเพื่อสิทธิมนุษยชน" และรางวัลบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2561
        สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุายชนแห่งชาติ เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลเกียรติยศ "ผู้อุทิศตนเพื่อสิทธิมนุษยชน" และรางวัลบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2561 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
1750358
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
824
คน