Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสำนักงาน กสม.
ข่าว View : 30
สำนักงาน กสม. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้บริหาร
          เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 นายโสพล จริงจิตร เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กล่าวเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยมี นายบุญเกื้อ สมนึก นางสาวรตญา กอบศิริกาญจน์ และนางสาวอัจฉรา ฉายากุล รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเข้าร่วมการสัมมนา ทั้งนี้ การสัมมนาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจหลักการจัดการความรู้ในองค์กรแก่กลุ่มผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พร้อมทั้งร่วมกำหนดเป้าหมายและองค์ความรู้สำคัญที่จะใช้ “การจัดการความรู้ (KM)”เพื่อหนุนเสริมการพัฒนาคน พัฒนางาน และพัฒนาองค์กร โดยมี ศ.นพ. วิจารณ์ พานิช ประธานกรรมการมูลนิธิสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (ม.สคส.) ให้เกียรติเป็นวิทยากร ณ ห้องเสวนา ชั้น 6 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
2057273
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
1696
คน