Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสำนักงาน กสม.
ข่าว View : 139
สำนักงาน กสม. ร่วมกับ กอ.รมน. ภาค 4 ส่วนหน้า จัดประชุมเพื่อพิจารณาร่างคู่มือสิทธิมนุษยชนศึกษาสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามกฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
          วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. นายบุญเกื้อ สมนึก รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มือสิทธิมนุษยชนศึกษาสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุม ปาหนัน โรงแรมบุรีศรีภู บูติคโฮเต็ล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับร่างหนังสือคู่มือสิทธิมนุษยชนศึกษาสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามกฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยคู่มือดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงที่ต้องคำนึกถึงหลักสิทธิมนุษยชนตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights หรือ UDHR) กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights หรือ ICCPR) อนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการทรมาน และการกระทำอื่น ๆ ที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี Convention Against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT) อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance (CED) และการเยียวยาความเสียหายต่อผู้บริสุทธิ์และเจ้าหน้าที่รัฐที่ได้ผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และบางพื้นที่ของจังหวัดสงขลา) โดยมีหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมให้ความเห็นประกอบด้วย
          1.คณะทำงานจัดทำคู่มือสิทธิมนุษยชนศึกษาฯ (นายบุญเกื้อ สมนึก นายพิทยา จินาวัฒน์ พันเอกอาทิตย์ อรุณโชติ นายกฤษฎา งามสินจำรัส)
          2. นางชญาทิตย์ จิตหลัง ยุติธรรมจังหวัดปัตตานี
          3. นายนิกามาล สุไลมาน พนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดปัตตานี
          4. นายดุลยา เละเซ็ง เจ้าหน้าที่นิติกร สำนักงานยุติธรรมจังหวัดปัตตานี
          5. พ.อ.สาโรช บุญญาพิชิตเดโช ผู้บังคับการหน่วยซักถาม หน่วยข่าวกรองทางทหารส่วนหน้า จังหวัดชายแดนภาคใต้
          6. ร.ท.ต่อตระกูล ปั้นสำรอง หัวหน้าหน่วยซักถาม หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 43
          7. ร.ท.เทพฤทธิ์ ยอดสคุณ หัวหน้าชุดกฎหมาย หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 43
          8. นางสาวอารีย์ เหล็มปาน นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
          9. นางสาวพรเพ็ญ คงขจรเกียรติ เลขามูลนิธิผสานวัฒนธรรม
          10. นายอิสมาแอ เตะ องค์กรเครือข่ายสิทธิมนุษยชนปัตตานี
          11. นายอับดุลเลาะ เงาะ เครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบฯ (JASAD)
          12. นางสาวยูรีซา สามา กลุ่มด้วยใจ
          13. คุณซีตีฟาตีเม๊า มะอุเซ็ง กลุ่มด้วยใจ
          ทั้งนี้ ร่างคู่มือสิทธิมนุษยชนศึกษาฯ ดังกล่าว อยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุง แก้ไข และเพิ่มเติมเนื้อหาสาระที่จะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมคุ้มครองสิทธิของเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่ต่อไป

© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
2259366
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
92
คน