Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสำนักงาน กสม.
ข่าว View : 46
สำนักงาน กสม. ร่วมการประชุมใหญ่ทุกสองปีของกรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก 2019
          วันที่ 5 กันยายน 2562 นายโสพล จริงจิตร เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พร้อมด้วยนางเพ็ชรา เปลี่ยนศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มงานความร่วมมือสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 1 และนายเจษฎา ปัญญาวงศ์ นักวิชาการสิทธิมนุษยชนปฏิบัติการ เป็นผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (สำนักงาน กสม.) เข้าร่วมการประชุมใหญ่ทุกสองปีของกรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (2019 Biennial Conference of the Asia Pacific Forum of National Human Rights Institutions) ภายใต้หัวข้อ “การต่อต้านการสร้างความเกลียดชังและการเลือกปฏิบัติ: ศักดิ์ศรีสำหรับทุกคน” (Combating Hate and Discrimination: Dignity for All) ณ โรงแรม Westin Chosun Seoul สาธารณรัฐเกาหลี ผู้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ประกอบด้วยผู้แทนจากสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก หน่วยงานสหประชาชาติ สถานทูต หน่วยงานภาครัฐของเกาหลีใต้ รวมถึงองค์กรภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องในการทำงานเกี่ยวกับการต่อต้านการสร้างความเกลียดชังและการเลือกปฏิบัติ
          ช่วงแรกของการประชุม ประธานสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติออสเตรเลีย (ในฐานะประธาน APF) และประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเกาหลีใต้ (ในฐานะเจ้าภาพ) ได้กล่าวเปิดและต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม นอกจากนี้ Ms. Michelle Bachelet ข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ร่วมกล่าวแสดงความยินดีผ่านระบบวิดีโอ ต่อการจัดการประชุมในครั้งนี้ด้วย
          การประชุมดังกล่าวมีการเสวนา 3 หัวข้อ ได้แก่ “บทบาทของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการต่อต้านการสร้างความเกลียดชังและการเลือกปฏิบัติ” หัวข้อ “ความร่วมมือระหว่างองค์กรระหว่างประเทศ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคประชาสังคม และสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการต่อต้านการสร้างความเกลียดชังและการเลือกปฏิบัติ” และหัวข้อ “มาตรการในการป้องกันการสร้างกระแสความเกลียดชังและการเลือกปฏิบัติในทุกภาคส่วนของสังคม” โดยมีกรรมการสิทธิมนุษยชนจากสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอินโดนีเซีย ศรีลังกา นิวซีแลนด์ กาตาร์ อินเดีย ปาเลสไตน์ มาเลเซีย เนปาล และติมอร์-เลสเต ผู้แทนจากหน่วยงานระหว่างประเทศ และภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม


© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
2677603
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
349
คน