Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสำนักงาน กสม.
ข่าว View : 129
ประกาศชื่อผลงานและเค้าโครงผลงานของผู้ขอเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ รายนางสาวมณีรัตน์ อ่อนบุญ
          สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ขอประกาศชื่อผลงานและเค้าโครงผลงานของผู้ขอเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ รายว่าที่ร้อยตรีพงษ์ธร กาบบัว นักวิชาการสิทธิมนุษยชนชำนาญการ กลุ่มงานตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 7 สำนักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ตำแหน่งเลขที่ 88 รายละเอียดตามสำเนาเอกสาร PDF ที่แนบ


© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
2817308
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
158
คน