Sorry, your browser does not support JavaScript!
 กิจกรรมของ กสม.

1. โครงการนำร่องในธุรกิจภาคการท่องเที่ยวและโรงแรม

ชื่อโครงการ ไฟล์แนบ
(อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล)  


2. การจัดสัมมนา

หัวข้อการประชุมและสัมมนา ไฟล์แนบ
(อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล)  


3. สรุปผลการประชุมและสัมมนา

หัวข้อการประชุมและสัมมนา ไฟล์แนบ
สรุปผลการสัมมนา เรื่อง ธุรกิจท่องเที่ยวและการโรงแรมกับการเคารพสิทธิมนุษยชน ตามหลักการชี้แนะของสหประชาชาติ ตามกรอบงานขององค์การสหประชาชาติ ในการคุ้มครอง เคารพ และเยียวยา จัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมกะตะบีช รีสอร์ทแอนด์ สปา จังหวัดภูเก็ต จัดโดย ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการด้านสิทธิเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ Adobe-PDF-Document-icon.png
รายงานผลการประชุมเรื่องเสรีภาพทางเศรษฐกิจกับธุรกิจและสิทธิมนุษยชน ระหว่างวันที่ 22 – 23 พฤศจิกายน 2559 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ Adobe-PDF-Document-icon.png
สรุปผลการประชุมเรื่องการส่งเสริมความรับผิดชอบทางสังคมของภาคธุรกิจ (Corporate Social Responsibility – CSR) และสิทธิมนุษยชนในอาเซียน ระหว่างวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2559 ที่ โรงแรม Mandarin Orchard ประเทศสิงคโปร์ Adobe-PDF-Document-icon-(1).png