Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
การรับเรื่องร้องเรียน / บริการประชาชน View : 1065
ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค

1. ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ที่อยู่ : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
เลขที่ 181 หมู่ที่ 6 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 08 1841 - 1660
ประวัติการจัดตั้ง : พิธีเปิดศูนย์ฯ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2557
 
2. ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่อยู่ : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เลขที่ 123 หมู่ 16 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
โทรศัพท์ : 043 009 700 ต่อ 42496 และ 06 1415 – 8143
ประวัติการจัดตั้ง : พิธีเปิดศูนย์ฯ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
 
3. ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค ณ มหาวิทยาลัยบูรพา
ที่อยู่ : คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
เลขที่ 169 อาคารสหศึกษา ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131
โทรศัพท์ : 038 102 369 ต่อ 106
ประวัติการจัดตั้ง : พิธีเปิดศูนย์ฯ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560
 
4. ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
ที่อยู่ : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
เลขที่ 272 หมู่ 9 ถนนสุราษฎร์-นาสาร ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84100
โทรศัพท์ : 06 5504 1702
ประวัติการจัดตั้ง : พิธีเปิดศูนย์ฯ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560
 
5. ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่อยู่ : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 06 1385 0771
ประวัติการจัดตั้ง : พิธีเปิดศูนย์ฯ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560
 
6. ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
ที่อยู่ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
เลขที่ 38 หมู่ 8 ถนนเจ้าสำราญ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ : 08 3987 3725
ประวัติการจัดตั้ง : พิธีเปิดศูนย์ฯ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561
 
 
7. ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ที่อยู่ : สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
เลขที่ 41 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 08 0131 5759
ประวัติการจัดตั้ง : พิธีเปิดศูนย์ฯ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564
 
8. ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ที่อยู่ :   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
          เลขที่ 70 หมู่ 4 ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71190
โทรศัพท์ : 09 8907 4293.
ประวัติการจัดตั้ง : พิธีเปิดศูนย์ฯ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564
 
9. ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค ณ มหาวิทยาลัยพะเยา
ที่อยู่ : คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา
เลขที่ 19/2 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
โทรศัพท์ : 09 3278 6870
ประวัติการจัดตั้ง : พิธีเปิดศูนย์ฯ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564
 
10. ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ที่อยู่ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
เลขที่ 21/32 ถนนเทพกษัตรี ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ : 08 4307 0989
ประวัติการจัดตั้ง : พิธีเปิดศูนย์ฯ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564
 
11. ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ที่อยู่ : คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เลขที่ 85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 045 353 949
ประวัติการจัดตั้ง : พิธีเปิดศูนย์ฯ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564
 
12. ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ที่อยู่ : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
 เลขที่ 133 ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000
โทรศัพท์ : 09 8015 0801
ประวัติการจัดตั้ง : พิธีเปิดศูนย์ฯ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 

หมายเหตุ
       1. ขั้นตอนการทำงานของศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค (คลิกที่นี่)
       2. รายงานขั้นตอนการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค ปี 2562 (คลิกที่นี่)
       3.
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค (คลิกที่นี่)
 

© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
3550347
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
471
คน