Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ผลการดำเนินงาน View : 841
รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนในกรณีต่างๆ
พ.ศ.

รายงาน ชื่อรายงาน มติ กสม.  
ได้รับการแจ้งผล
มาตร
การแก้ไข
ข้อเสนอ
แนะนโยบาย
ข้อเสนอ
แนะในการปรับปรุงกฎหมาย
อื่นๆ
ผลการดำเนินการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 
เผยแพร่ผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชนให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป กรณีแกนนำคัดค้านโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในพื้นที่อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ถูกควบคุมตัวโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย         
ผลการดำเนินการของกรมราชทัณฑ์


 
เผยแพร่ผลการดำเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป กรณีการใช้เครื่องพันธนาการประเภทกุญแจเท้าแก่ผู้ต้องขังนักศึกษากลุ่มขบวนการประชาธิปไตยใหม่          
สรุปรายงานผลการตรวจสอบที่ 89-97/2564

 
เสรีภาพในการชุมนุม อันเกี่ยวเนื่องกับเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นสิทะิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย สิทธิในกระบวนการยุติธรรม สิทธิเด็กและเสรีภาพในการเสนอข่าวสาร กรณีการชุมนุมทางการเมืองในระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2563         
ข้อเสนอแนะที่ 1-2564
 
ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน กรณีผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 ระลอกใหม่       

© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
3635665
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
555
คน