Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ผลการดำเนินงาน View : 156
กสม. แจ้งเปลี่ยนตราสัญลักษณ์ใหม่ ให้มีความหมายสอดคล้องตามพันธกิจและหน้าที่
            ตามที่เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดภาพเครื่องหมายราชการตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการ พุทธศักราช 2482 (ฉบับที่ 312)  ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้กำหนดภาพเครื่องหมายราชการของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไว้เป็นเครื่องหมายราชการแทนเครื่องหมายเดิม (ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563) นั้น
            คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ในคราวประชุมด้านบริหาร ครั้งที่ 27/2564 (5) เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 มีมติเห็นควรให้สำนักงาน กสม. ดำเนินการแก้ไขภาพเครื่องหมายราชการของสำนักงาน กสม. โดยปรับส่วนอุณาโลมและรัศมีออก ให้กลับมาเป็นรูปแบบเดิมอันประกอบด้วย รูปทรงดอกบัว รูปมือ รูปคนล้อมเป็นวงกลม และสีน้ำเงิน เนื่องด้วยเครื่องหมายราชการหรือตราสัญลักษณ์ดั้งเดิม มีที่มาจากการมีส่วนร่วมประกวดออกแบบของประชาชน และใช้ในการปฏิบัติงานและการสื่อสารกับหน่วยงาน องค์กร สาธารณะทั้งภายในและภายนอกประเทศ มาตั้งแต่ปี 2546 ทั้งยังมีแนวคิดและความหมายที่สอดคล้องกับเป้าประสงค์ พันธกิจและหน้าที่ของ กสม. และได้รับการตอบรับจากทุกภาคส่วนมาโดยตลอด
            สำหรับเครื่องหมายราชการที่ประกาศใช้ใหม่ มีความหมาย ดังนี้
            1. รูปทรงดอกบัว หมายถึง ความมีคุณธรรม ความเอื้ออาทรระหว่างเพื่อนมนุษย์
            2. รูปมือ หมายถึง การโอบอุ้มคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพของทุกภาคส่วนของสังคมทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ ด้วยหลักแห่งความเสมอภาค และภราดรภาพ
            3. รูปคนล้อมเป็นวงกลม หมายถึง ความร่วมมือกันของทุกภาคส่วนในสังคม เพื่อให้เกิดพลังในการเสริมสร้างวัฒนธรรมสิทธิมนุษยชนให้เป็นส่วนสำคัญในกระบวนการพัฒนาประเทศ
            4. สีน้ำเงิน หมายถึง ความมุ่งมั่นอดทนในการทำงาน เพื่อสร้างความสามัคคีและการประสานพลังจากทุกภาคส่วนของสังคมในการเสริมสร้างวัฒนธรรมสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย
            จึงขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน
ดาวน์โหลด PDF

07/12/2564

© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
3909534
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
222
คน