Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ผลการดำเนินงาน View : 27
กสม.แถลงข่าวเด่นประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 5/2564 กสม.รับฟังปัญหาสิทธิสถานะบุคคล เผยนักเรียนกว่าแสนคนไม่มีสถานะทางทะเบียน-เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา เตรียมลงพื้นที่ภาคใต้ตรวจสอบข้อพิพาทเรื่องที่ดิน-โรงไฟฟ้ากระทบชุมชน ย้ำบทบาทการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างรวดเร็วเพื่ออำนวยความยุติธรรม เป็นที่พึ่งของประชาชน
            วันที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 10.30 น. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) โดยนายวสันต์ ภัยหลีกลี้ และนางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ แถลงข่าวเด่นประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 5/2564 โดยมีวาระสำคัญดังนี้
            1. กสม.ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ รับฟังปัญหาสิทธิสถานะบุคคล – เตรียมลงพื้นที่ภาคใต้ติดตามการตรวจสอบกรณีข้อพิพาทเรื่องที่ดิน-โรงไฟฟ้าชีวมวล-โรงงานยางมะตอยกระทบชุมชน
            เมื่อวันที่ 18 – 19 ตุลาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาติ เศรษฐมาลินี และนางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “บทบาทองค์การภาคประชาสังคมกับการจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล” จัดโดย มูลนิธิเครือข่ายสถานะบุคคล ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดย กสม.ได้ร่วมรับฟังและถอดบทเรียนการทำงานเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหาคนไร้รัฐ ไร้สัญชาติ ในประเทศไทยร่วมกับเครือข่ายภาคประชาสังคมในประเด็นสำคัญ เช่น กรณีการให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่ไม่มีสถานะบุคคลให้ได้รับการลงทะเบียนเพื่อกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียนเพื่อเข้ารับการศึกษา สำหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร (นักเรียนรหัส G) ซึ่งจากการสำรวจมีจำนวนกว่า 100,000 คน กรณีพระและเณรซึ่งเป็นลูกหลานแรงงานข้ามชาติที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนมาบวชเรียน ทำให้เกิดปัญหาเรื่องการเข้ารับการรักษาพยาบาล กรณีกรมการปกครองถอนทะเบียนราษฎรของประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากมีปัญหาการสวมสิทธิ์ ทำให้ประชาชนหลายพันคนได้รับผลกระทบ หรือ กรณีผู้ไม่มีสถานะบุคคลไม่กล้าใช้สิทธิทางศาลปกครองในการฟ้องร้องหน่วยงานจากการปฏิบัติงานที่ล่าช้าหรือสร้างอุปสรรคในการให้สถานะทางทะเบียน เป็นต้น ในการนี้ กสม.พร้อมให้ความร่วมมือในการประสานการคุ้มครองกรณีสิทธิสถานะบุคคล และทำงานร่วมกับเครือข่ายภาคประชาสังคมต่อไป เพื่อให้ประชาชนทุกคนในเขตแดนไทยเข้าถึงสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน เช่น สิทธิในการรักษาพยาบาล สิทธิในการศึกษา สิทธิในการทำงาน อันเป็นสิทธิที่มนุษย์ทุกคนต้องได้รับ
            กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่สำนักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน สำนักงาน กสม. ยังได้ลงพื้นที่หมู่บ้านห้วยถ้ำ ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรับฟังข้อเท็จจริงจากประชาชนกลุ่มชาติพันธุ์ลาหู่ ซึ่งถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจค้นหมู่บ้าน และเก็บตัวอย่างสารพันธุกรรม เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ซึ่งทาง กสม.จะได้ทำรายงานผลการตรวจสอบต่อไป
            นอกจากนี้ในสัปดาห์หน้า นางปรีดา คงแป้นและนางสาวศยามล ไกยูรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จะลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี สตูล และนครศรีธรรมราช เพื่อตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนอันเกี่ยวเนื่องกับข้อพิพาทเรื่องที่ดินและข้อพิพาทกรณีกล่าวอ้างว่าการประกอบกิจการของโรงไฟฟ้าชีวมวลและโรงงานผลิตยางมะตอยส่งผลกระทบต่อชุมชนด้วย
            2. กสม.มุ่งคุ้มครองสิทธิฯ อย่างรวดเร็วและเป็นธรรม ผู้ต้องขังถูกอายัดตัวชื่นชม ช่วยเร่งรัดการดำเนินคดี เป็นที่พึ่งของประชาชนได้
            นโยบายสำคัญในการดำเนินงานของ กสม. ประการหนึ่งคือ มุ่งคุ้มครองสิทธิมนุษยชนด้วยความรวดเร็วและเป็นธรรม ซึ่งหมายรวมถึงการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการประสานการคุ้มครองสิทธิไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีเรื่องร้องเรียนจำนวนมากเกี่ยวกับการดำเนินคดีล่าช้าภายหลังการขออายัดตัว ซึ่ง กสม.ได้เน้นประสานการคุ้มครองเพื่อให้มีการดำเนินคดีที่รวดเร็วขึ้น อันเป็นการอำนวยความยุติธรรมให้กับผู้ร้อง โดยเมื่อวันที่ 26 ตุลาคมที่ผ่านมา กสม. ได้รับทราบหนังสือขอบคุณจากผู้ร้องรายหนึ่งซึ่งเป็นผู้ต้องขังในคดีความผิดตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 และได้รับผลกระทบจากการดำเนินคดีที่ล่าช้าของพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแห่งหนึ่งในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งใช้ระยะเวลากว่า 3 ปีในการแจ้งข้อกล่าวหาและออกหมายจับ นับตั้งแต่รู้ถึงสถานที่คุมขังของผู้ร้องและมีการอายัดตัว ทำให้ผู้ร้องไม่ได้รับการคุ้มครองสิทธิในฐานะผู้ต้องหาที่ต้องได้รับการสอบสวนด้วยความรวดเร็ว รวมถึงไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายว่าด้วยการราชทัณฑ์ เช่น สิทธิในการขอลดวันต้องโทษ การขอพักการลงโทษ หรือการขอพระราชทานอภัยโทษ เป็นต้น กรณีนี้ กสม.ได้ตรวจสอบแล้วมีมติเมื่อเดือนมิถุนายน 2564 ว่าการกระทำของพนักงานสอบสวนเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน และได้มีข้อเสนอแนะไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติตรวจสอบสาเหตุความล่าช้าและกำชับพนักงานสอบสวนทั่วประเทศให้ปฏิบัติตามคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 419/2556 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ว่าด้วยการอำนวยความยุติธรรมในคดีอาญาอย่างเคร่งครัด เพื่อมิให้เกิดความล่าช้าที่กระทบต่อสิทธิของผู้ต้องหาที่ได้รับการรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ
            ผู้ร้องซึ่งยังคงเป็นผู้ต้องขังได้รับแจ้งผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะดังกล่าวแล้ว มีความรู้สึกดีใจ เห็นว่า กสม.เป็นที่พึ่งของประชาชนที่ด้อยโอกาสได้ และทำงานด้วยความรวดเร็ว จึงได้ส่งหนังสือขอบคุณมา
            กสม.ในการประชุมครั้งเดียวกัน ยังได้รับทราบผลการประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นการประสานการช่วยเหลือผู้ร้องหญิงตั้งครรภ์รายหนึ่ง ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และครอบครัวที่พักอาศัยอยู่ด้วยกันอีก 4 คน ให้ได้รับการเร่งรัดแจ้งผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อการเข้ารับการรักษาพยาบาลอย่างทันท่วงที โดยกรณีนี้ กสม.เห็นว่าการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วด้วยวิธีการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้ประสานงานไปยังกระทรวงสาธารณสุขและกรุงเทพมหานครเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่กระทั่งสามารถให้ความช่วยเหลือตามที่ผู้ร้องร้องขอได้ทันท่วงที ซึ่งปัจจุบันผู้ร้องและบุคคลในครอบครัวทั้งหมดซึ่งติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้รับการดูแลรักษาพยาบาลจนหายเป็นปกติแล้ว
ดาวน์โหลด PDF

28/10/2564

© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
3710973
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
572
คน