Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าว กสม.
ข่าว View : 22
กสม. ประชุมร่วมกับผู้แทนองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย กำหนดกรอบแนวทางและประเด็นการทำงานด้านสิทธิมนุษยชนร่วมกันในด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเด็กในประเทศไทย
          เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. นายวสันต์  ภัยหลีกลี้ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นางสรวงมณฑ์  สิทธิสมาน ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน หารือร่วมกับ Mr. Muhammed Rafig Khan  ตำแหน่ง Chief of Child Protection program องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย และนายสันติ  ศิริธีราเจษฏ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายคุ้มครองเด็ก องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ณ ห้องประชุม 701 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อกำหนดกรอบแนวทางและประเด็นการทำงานด้านสิทธิมนุษยชนร่วมกันแบบหุ้นส่วน (equal partnership) โดยที่ประชุมได้หารือกันถึงความเป็นไปได้ในการทำงานร่วมกันเกี่ยวกับสิทธิเด็กในหลายประเด็น ได้แก่ การพัฒนากลไกการรับเรื่องร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนสำหรับเด็กและเยาวชน การให้ความรู้เกี่ยวกับกลไกพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเรื่องกระบวนการติดต่อร้องเรียน (ฉบับที่ 3) การจัดทำรายงานสิทธิมนุษยชนในประเด็นเฉพาะของเด็ก สิทธิเด็กในธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน การจัดทำหลักสูตรและคู่มือสิทธิมนุษยชนศึกษาในประเด็นเด็ก การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายเพื่อปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็ก  การเผยแพร่และสร้างความตระหนักเกี่ยวกับสิทธิเด็กในโลกดิจิทัลตามความเห็นทั่วไปฉบับที่ 25 ของคณะกรรมการสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติ (General comment No. 25 (2021) เป็นต้น โดยมุ่งหวังในการสร้างความเข้มแข็งร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเด็กในประเทศไทย และส่งเสริมวัฒนธรรมการเคารพสิทธิมนุษยชนในสังคมไทยอย่างยั่งยืน


© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
3909541
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
229
คน