Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าว กสม.
ข่าว View : 30
การประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ด้านการคุ้มครองและมาตรฐานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 1/2565
          วันที่ 10 มกราคม 2564 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) มีการประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านการคุ้มครองและมาตรฐานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุม 704 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบสื่อออนไลน์ (Zoom meeting) โดยมีวาระการประชุม ดังนี้
          1. พิจารณาร่างรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน จำนวน 2 เรื่อง
                   - สิทธิของบุคคลในทรัพย์สินอันเกี่ยวเนื่องกับสิทธิชุมชน กรณีกล่าวอ้างว่าหน่วยงานของรัฐออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงทับที่ดินทำกิน ทำให้ได้รับความเดือดร้อน
                   - สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย กรณีกล่าวอ้างว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมโดยมิชอบและทำร้ายร่างกายในระหว่างการควบคุมตัว และดูหมิ่นศาสนา
          2. พิจารณาร่างรายงานผลการประสานการคุ้มครอง จำนวน 6 เรื่อง
                   - สิทธิในกระบวนการยุติธรรม กรณีผู้ต้องขังขอคำปรึกษาทางกฎหมาย
                   - สิทธิในมาตรฐานการครองชีพที่เพียงพออันเกี่ยวเนื่องกับสิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุขของรัฐ กรณีกล่าวอ้างว่า การเยียวยาผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการให้บริการฉีดวัคซีนของรัฐล่าช้า
                   - สิทธิของบุคคลในทรัพย์สิน กรณีกล่าวอ้างว่าหน่วยงานของรัฐไม่ดำเนินการสำรวจการถือครองที่ดินในเขตอุทยานแห่งชาติ
                   - สิทธิในกระบวนยุติธรรม กรณีกล่าวอ้างว่าผู้ต้องหาและจำเลยในคดีทางการเมืองปี 2564 ไม่ได้รับสิทธิในการปล่อยตัวชั่วคราว
                   - สิทธิทางการศึกษา กรณีขอให้เร่งรัดการประเมินผลการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษา
                   - ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ กรณีกล่าวอ้างว่าบุคลากรทางการแพทย์มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมต่อผู้ป่วย
          3. พิจารณาเรื่องร้องเรียนที่เห็นควรรับไว้เป็นคำร้องเพื่อดำเนินการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน จำนวน 1 เรื่อง
          4. พิจารณาเรื่องร้องเรียนที่เห็นควรรับไว้เป็นคำร้องเพื่อดำเนินการประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน จำนวน 1 เรื่อง
          5. ทบทวนมติการพิจารณาเรื่องร้องเรียน เรื่อง สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย และสิทธิของบุคคลในทรัพย์สิน กรณีขอให้มีข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาช้างป่า
          6. พิจารณาคำร้องที่ครบกำหนดและขอขยายระยะเวลาดำเนินการ จำนวน 6 คำร้อง
          7. พิจารณาเรื่องร้องเรียนที่เห็นควรรับไว้ดำเนินการอื่นเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน จำนวน 1 เรื่อง


© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
3909502
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
190
คน