Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าว กสม.
ข่าว View : 36
การประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ด้านการคุ้มครองและมาตรฐานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 20/2565
          วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) มีการประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านการคุ้มครองและมาตรฐานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 20/2565 ณ ห้องประชุม 704 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบสื่อออนไลน์ (Zoom meeting) โดยมีวาระการประชุม ดังนี้
          1. พิจารณาร่างรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน จำนวน 3 เรื่อง
                   - สิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุขอันเกี่ยวเนื่องกับสิทธิผู้ต้องขัง กรณีกล่าวอ้างว่าแพทย์เรือนจำรักษาผู้ต้องขังป่วยโดยไม่คำนึงถึงความจำเป็นแห่งโรคเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย
                   - สิทธิของผู้ต้องขัง กรณีกล่าวอ้างว่าได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมกรณีถูกลงโทษทางวินัยโดยไม่ได้กระทำความผิดและไม่ให้สอบเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาด
                   - การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมอันเกี่ยวเนื่องกับเสรีภาพในการประกอบอาชีพ กรณีกล่าวอ้างว่าบริษัทเอกชนกำหนดเงื่อนไขให้ผู้สมัครงานตรวจเชื้อเอชไอวีก่อนรับเข้าปฏิบัติงาน
          2. พิจารณาร่างรายงานผลการประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน จำนวน 3 เรื่อง
                   - สิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว กรณีกล่าวอ้างว่าคลินิกเสริมความงามชักชวนให้ซื้อคอร์สเสริมความงาม ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และนำภาพของผู้เข้ารับบริการไปเผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์ ทำให้ได้รับความเสียหาย
                   - สิทธิในการเสนอเรื่องราวร้องทุกข์ กรณีกล่าวอ้างว่าเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
                   - สิทธิในกระบวนการยุติธรรม กรณีกล่าวอ้างว่าพนักงานสอบสวนดำเนินคดีล่าช้า
          3. พิจารณาคำร้องที่ครบกำหนดและขอขยายระยะเวลาดำเนินการ จำนวน 5 คำร้อง
          4. พิจารณาเห็นชอบรวมคำร้อง ตามระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2561
          5. พิจารณาเห็นชอบให้แต่งตั้ง นายอานนท์  สนิทวงศ์ ณ อยุธยา อดีตผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA เป็นพยานผู้เชี่ยวชาญด้านการอ่านแปลภาพถ่ายทางอากาศ นายจตุรงค์  คงแก้ว ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการจัดการชายฝั่งคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เป็นพยานผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และนางสาวนลินี  ทองแถม นักวิชาการอิสระด้านระบบนิเวศทางทะเล เป็นพยานผู้เชี่ยวชาญด้านระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อให้ความเห็นประกอบการพิจารณาในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน กรณีกล่าวอ้างว่าการดำเนินโครงการขุดลอกร่องน้ำสาธารณะประโยชน์อ่าวกุ้ง (ท่าเล) ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต รับฟังความคิดเห็นอย่างไม่ทั่วถึง และอาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรทางทะเล
          6. พิจารณาเรื่องร้องเรียนที่เห็นควรรับไว้เป็นคำร้อง เพื่อดำเนินการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน จำนวน 7 เรื่อง
          7. พิจารณาเรื่องร้องเรียนที่เห็นควรรับไว้เป็นคำร้อง เพื่อดำเนินการประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน จำนวน 2 เรื่อง
          8. พิจารณาเรื่องร้องเรียนที่เห็นควรรับไว้ดำเนินการอื่น/ให้ความช่วยเหลืออื่น จำนวน 2 เรื่อง


© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.
นโยบายเว็ปไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
4334381
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
2817
คน