Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าว กสม.
ข่าว View : 19
มติการประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ด้านการคุ้มครองและมาตรฐานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 38/2564 (13) ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชุดที่ 4
          วันที่ 7 กันยายน 2564 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) มีการประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านการคุ้มครองและมาตรฐานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 38/2564 (13) ณ ห้องประชุม 704 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบสื่อออนไลน์ (Zoom meeting) โดยมีวาระการประชุม ดังนี้
          1. พิจารณาร่างรายงานผลการตรวจสอบ จำนวน 5 เรื่อง ดังนี้
              - สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคล กรณีขอความช่วยเหลือให้ลบประวัติอาชญากรและแผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือ
              - สิทธิในกระบวนการยุติธรรม กรณีร้องขอให้มีห้องสืบสวนสอบสวนสำหรับบุคคลหลากหลายทางเพศ
              - สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย อันเกี่ยวเนื่องกับสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว กรณีกล่าวอ้างว่าเจ้าหน้าที่ของสถานพยาบาลกักขังหน่วงเหนี่ยวและทำการรักษาโดยไม่ได้รับอนุญาต รวมทั้งมีการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายในห้องน้ำของผู้ป่วย
              - สิทธิและความเท่าเทียมทางเพศ กรณีขอให้สถานีตำรวจจัดให้มีห้องสุขาบริการสำหรับเพศที่สาม
              - สิทธิของบุคคลในทรัพย์สิน กรณีกล่าวอ้างว่าสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ ละเลยต่อการแก้ไขปัญหาการรุกล้ำพื้นที่ระหว่างผู้เข้าทำประโยชน์ในที่ดิน ส.ป.ก.
          2. พิจารณาร่างรายงานผลการประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน จำนวน 4 เรื่อง
              - สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย กรณีกล่าวอ้างว่าครูลงโทษนักเรียนเกินกว่าเหตุ
              - สิทธิในการได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลในความครอบครองของหน่วยงานของรัฐ กรณีขอให้ตรวจสอบการอายัดตัว
              - สิทธิในกระบวนการยุติธรรม กรณีขอความช่วยเหลือให้เร่งรัดการดำเนินคดี
              - สิทธิในที่อยู่อาศัย กรณีกล่าวอ้างว่าบ้านพักอาศัยถูกปิดกั้นทางสัญจร
          3. พิจารณาเรื่องร้องเรียนที่เห็นควรรับไว้เป็นคำร้องเพื่อดำเนินการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน จำนวน 3 เรื่อง
          4. พิจารณาเรื่องร้องเรียนที่เห็นควรรับไว้เป็นคำร้องเพื่อดำเนินการประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน จำนวน 2 เรื่อง
          5. พิจารณาคำร้องที่ครบกำหนดและขอขยายระยะเวลาดำเนินการ จำนวน 2 คำร้อง
          6. พิจารณาผู้ร้องขอทบทวนมติ กสม. เรื่อง สิทธิในกระบวนการยุติธรรม กรณีโต้แย้งคำพิพากษาของศาลว่าพิจารณากำหนดโทษซ้ำ
          7. พิจารณาสรุปผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ กสม. เพื่อยุติการติดตามผลการดำเนินการ จำนวน 5 รายงาน


© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
3579957
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
1179
คน