Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าว กสม.
ข่าว View : 11
การประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ด้านบริหาร ครั้งที่ 45/2564 (23) ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชุดที่ 4
          วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ได้มีการประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร ครั้งที่ 45/2564 (23)  ณ ห้องประชุม 704 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบออนไลน์ ( Zoom meeting) โดยมีมติการประชุมที่สำคัญ ดังนี้
          1. พิจารณาร่างรายงานคู่ขนานการปฏิบัติตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
          2. พิจารณาการจัดจ้างบุคคลหรือสถาบันตามมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560
          3. พิจารณาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ประจำวันสิทธิมนุษยชนสากล ระหว่างคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย (UNDP Thailand)
          4. รับทราบกำหนดการประชุมเตรียมการเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนภารกิจด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค ภายใต้โครงการขับเคลื่อนภารกิจด้านส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน ภายใต้ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค ระหว่างวันที่ 2 – 3 ธันวาคม 2564
          5. รับทราบการกำหนดการประชุมรับมอบนโยบายการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายของสำนักงานฯ ในวันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564
          6. รับทราบกำหนดการประชุมหารือเพื่อรับฟังความเห็นประกอบการจัดทำร่างแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2566 – 2569) ในวันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564


© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
3711047
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
646
คน