Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าว กสม.
ข่าว View : 30
มติการประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ด้านบริหาร ครั้งที่ 26/2564 (4)
          วันที่ 30 มิถุนายน 2564 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ได้มีการประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร ครั้งที่ 26/2564 (4) ณ ห้องประชุม 704 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยมีมติการประชุมที่สำคัญดังนี้
          1. พิจารณาร่างระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการจ้างและการแต่งตั้งบุคคลเพื่อเป็นที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการประจำประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ....
          2. พิจารณาร่างระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนผู้ทรงคุณวุฒิ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
          3. พิจารณาร่างระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
          4. พิจารณาแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 6 ราย แบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสิทธิสถานะกลุ่มชาติพันธุ์ และชนเผ่าพื้นเมือง 2 ราย ด้านสิทธิในที่ดินและการจัดการทรัพยากรป่าไม้ 1 ราย ด้านสิทธิชุมชนและฐานทรัพยากร 2 ราย และด้านกฎหมาย 1 ราย
          5. พิจารณาร่วมเป็นเจ้าภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้แบบผสมผสานว่าด้วยสิทธิมนุษยชน สิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 2 จัดโดย Raoul Wallenberg Institute (RWI) ซึ่งเป็นสถาบันที่ทำหน้าที่ศึกษาวิจัยทางด้านสิทธิมนุษยชน ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 – 27 ตุลาคม 2564 ณ กรุงเทพมหานคร
          6. รับทราบผลการประชุมเสมือนจริง (Virtual meeting) สำหรับเครือข่ายผู้บริหารระดับสูง (Senior Executive Officers – SEOs) จัดโดยกรอบความร่วมมือสถาบันสิทธิสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก (APF) เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564


© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
3909522
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
210
คน