Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าว กสม.
ข่าว View : 36
มติการประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ด้านการคุ้มครองและมาตรฐานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 30/2564 (5) ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชุดที่ 4
          วันที่ 29 มิถุนายน 2564 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ได้มีการประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านการคุ้มครองและมาตรฐานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 30/2564 (5) ณ ห้องประชุม 704 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยมีวาระการประชุมพิจารณาเรื่องร้องเรียน ดังนี้
          1. พิจารณาร่างรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน จำนวน 4 เรื่อง ได้แก่
              - สิทธิแรงงาน กรณีกล่าวอ้างว่าลูกจ้างหญิงตั้งครรภ์ถูกเลิกจ้างในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC-19) โดยไม่เป็นธรรมและกระทบต่อเด็กแรกเกิด
              - สิทธิแรงงาน กรณีกล่าวอ้างว่านายจ้างเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างทำให้ไม่ได้รับความเป็นธรรม
              - สิทธิในชีวิตและร่างกาย สิทธิเด็ก กรณีกล่าวอ้างว่าโรงเรียนไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ. 2563 และครูลงโทษนักเรียนโดยไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548
              - สิทธิในกระบวนการยุติธรรมอันเกี่ยวเนื่องกับสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว กรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในการตรวจค้นเคหสถาน และขอให้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงร่วมดำเนินการจับกุมและสอบสวนผู้ต้องหาที่เป็นบุคคลหลากหลายทางเพศ
          2. พิจารณาคำร้องที่ควรกำหนดและขอขยายระยะเวลาดำเนินการ จำนวน 3 คำร้อง
          3. พิจารณาแบบฟอร์มรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน


© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
3909494
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
182
คน