Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสำนักงาน กสม.
ข่าว View : 32
ขอเชิญชวนเสนอชื่อสตรีและหน่วยงาน องค์กรดีเด่น ด้านการส่งเสริมสันติภาพ เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2565
          ด้วยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานวันสตรีสากล ได้กำหนดจัดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2565 ในวันที่ 8 มีนาคม 2565 ซึ่งจะมีการมอบโล่เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่สตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่นสาขาต่าง ๆ
          กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ในฐานะหน่วยงานหลักในการพิจารณาคัดเลือกสตรีดีเด่นและหน่วยงาน องค์กรดีเด่นด้านการส่งเสริมสันติภาพ เสนอชื่อสตรีและหน่วยงาน องค์กรดีเด่น ด้านการส่งเสริมสันติภาพ เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2565 เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อรับโล่ประกาศเกียรติคุณ
          ทั้งนี้ สามารถส่งไฟล์ข้อมูลแบบประวัติและผลงานตีเด่นได้ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ paa.dwf@dwf.go.th ภายในวันที่ 14 มกราคม 2565 รายละเอียดตามเอกสารแนบ


© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
3909548
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
236
คน