Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสำนักงาน กสม.
ข่าว View : 17
รองเลขาธิการ กสม. ร่วมศึกษาดูงานกับนักศึกษาหลักสูตร ปสม. – หนุนผู้บริหารจากทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนสังคมการเคารพสิทธิฯ
          เมื่อวันที่ 15 – 17 พฤศจิกายน 2564 นางสาวรตญา กอบศิริกาญจน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ร่วมศึกษาดูงานด้านสิทธิมนุษยชนกับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรสิทธิมนุษยชนสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปสม.) รุ่นที่ 2 ณ จังหวัดเชียงราย
          หลักสูตรดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันพระปกเกล้า กับ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักในหลักการและความสำคัญของสิทธิมนุษยชนให้กับกลุ่มเป้าหมายเครือข่ายนักบริหารระดับสูงจากภาคส่วนต่าง ๆ ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน ภาคประชาชน และสื่อมวลชน โดยมีความมุ่งหวังให้ผู้บริหารระดับสูงจากภาคส่วนต่าง ๆ ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในสังคมได้ร่วมกันขับเคลื่อนสังคมแห่งการเคารพในสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาคต่อไป


© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
3710981
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
580
คน