Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสำนักงาน กสม.
ข่าว View : 23
สำนักงาน กสม. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรกระบวนการ (Training of Trainers) ด้านสิทธิมนุษยชน
          วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564 นายบุญเกื้อ สมนึก เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรกระบวนการ (Training of Trainers) ด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อนำคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไปประยุกต์ใช้ โดยมี นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งการจัดอบรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 -27 และ 30 สิงหาคม 2564 ระหว่างเวลา 09.00 -12.00 น.  ผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting และ Facebook live.
          การอบรมวันแรก นางสาวรตญา กอบศิริกาญจน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ บรรยายในหัวข้อ หน้าที่และอำนาจคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) และนางหรรษา บุญรัตน์ ที่ปรึกษาสำนักงาน กสม. บรรยายในหัวข้อ พัฒนาการและความสำคัญของสิทธิมนุษยชนและสถานการณ์สิทธิมนุษยชนระดับนานาชาติและประเทศไทย
          ทั้งนี้ การอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วม ประกอบด้วย 1) ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2) ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และ  3) กรรมการอำนวยการศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค ในส่วนสถาบันการศึกษา 12 แห่ง และผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรม รวมทั้งสิ้น 293 คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนศึกษาและแนวทางในการนำเข้าระบบการจัดการศึกษาฐานสมรรถนะ และได้ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนศึกษา แนวทางการจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
          “ การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ เป็นการขยายความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ซึ่งเป็นการสร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน รวมทั้งเป็นการสร้างต้นแบบบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นเครือข่ายการเรียนรู้และการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา สามารถนำคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไปประยุกต์ใช้และเผยแพร่ไปยังครูผู้สอนในโรงเรียนต่อไป” เลขาธิการ กสม. กล่าว


© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
3579836
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
1058
คน