Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสำนักงาน กสม.
ข่าว View : 25
สำนักงาน กสม. ต้อนรับผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรนิติกรชุมชนต้นแบบในกลุ่มประชากรที่มีความเปราะบางต่อการถูกเลือกปฏิบัติ มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์
          วันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. นางสาวรตญา กอบศิริกาญจน์ รองเลขาธิการ รักษาราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงาน กสม. ต้อนรับผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรนิติกรชุมชนต้นแบบในกลุ่มประชากรที่มีความเปราะบางต่อการถูกเลือกปฏิบัติ มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ เข้าศึกษาดูงาน ณ ห้องประชุม 606 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
          ทั้งนี้ โครงการฝึกอบรมดังกล่าว เป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการลดการตีตราและเลือกปฏิบัติในสังคมไทย โดยเป็นการพัฒนาศักยภาพแกนนำกลุ่มประชากรที่มีความเปราะบางต่อการถูกเลือกปฏิบัติเพื่อให้ทำหน้าที่เป็น “นิติกรชุมชนต้นแบบ” หรือ Community based Paralegal ในกลุ่มประชากรที่มีความเปราะบางต่อการถูกเลือกปฏิบัติใน 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ กลุ่มพนักงานบริการ กลุ่มผู้ใช้สารเสพติด กลุ่มชาติพันธุ์ และกลุ่มความหลากหลายทางเพศ เพื่อให้สามารถจัดการปัญหาการเลือกปฏิบัติ การละเมิดสิทธิมนุษยชนในกลุ่มของตนเองได้ ซึ่งจะมีความร่วมมือกันกับสำนักงาน กสม. ต่อไปในการที่จะทำหน้าที่ปกป้อง คุ้มครองสิทธิมนุษยชนของกลุ่มต่าง ๆ ร่วมกัน
 


© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
3909553
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
241
คน