Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าวสมัครงาน
ข่าว View : 507
การรับสมัครหรือการเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (เพิ่มเติม)
          คณะกรรมการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้กำหนดให้มีการเปิดรับสมัครหรือการเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่มีคุรสมบัติในด้านที่ 1 บุคคลผู้มีประสบการณ์ในการทำงานด้านสิทธิมนุษยชนต่อเนื่องกัน ตามมาตรา 8 (1) ประกอบมาตรา 9 และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560
          โดยสามารถสมัคร หรือเสนอชื่อบุคคล ได้ตั้งแต่วันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565 ในเวลาราชการ โดยให้ยื่นแบบใบสมัครหรือการเสนอชื่อบุคคลด้วยตนเอง ณ จุดรับสมัคร สำนักงานเลขาวุฒิสภา รายละเอียดตามเอกสารแนบ

© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
3909556
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
244
คน